De Wissel

Nieuwbouw De Wissel

Update 14 september 2011:
Het is zover: Op 14 juni zijn wij verhuisd naar De Wissel. Met de nodige aanloop problemen (o.a. de vloer van de spelzaal die niet klaar was en het faillissement van de leverancier van onze bar) dat uiteraard wel, maar we zijn trots op ons nieuwe gebouw.  De eerste grote activiteit is natuurlijk de officiële opening op 25 september van 13.00 uur tot 17.00 uur. Een aantal fondsen en sponsoren hebben ons financieel of in natura gesteund en ook onze vrijwilligers hebben flink hun handen uit de mouwen gestoken om geld in te zamelen. Via o.a. een Rommelmarkt, Flesseninzamelingsactie, Darttoernooi, Leutergala en een Enveloppenactie, is het grootste deel gelukt.

Dankzij de volgende sponsoren en fondsen kunnen wij bijna al onze wensen verwezenlijken:
Skanfonds
Skanfonds geeft mensen de kans
Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Skanfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.
Sinds de oprichting in 1957 steunt het fonds projecten die deze doelen mogelijk maken. Jaarlijks zijn dat ca. 800 projecten in het Nederlands Koninkrijk, Suriname en Midden- en Oost-Europa. De projecten zijn onder andere voor allochtonen, dak- en thuislozen, mensen met een handicap of trauma, vluchtelingen, ouderen, jeugd, zieken, ex-gedetineerden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld. Skanfonds hecht groot belang aan het bestaan van verenigingen, stichtingen en zelforganisaties, en aan de inzet van sociaal betrokken vrijwilligers.

 

VSB FondsVSB Fonds logo
VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. VSBfonds ondersteunt projecten die hieraan bijdragen. Met geld, kennis en netwerken.
Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds voor ruim € 550 miljoen maatschappelijke projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. VSBfonds is actief in de sectoren Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.

Stichting Zonnige Jeugdlogo Zonnige Jeugd
Stichting Zonnige Jeugd is een vermogensfonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten.
Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van kinderen tussen 6 en 18 jaar oud
die door omstandigheden hulp nodig hebben die niet (of onvoldoende) door overheden of andere (particuliere) instellingen wordt geboden. Ons streven is om 70% van de jaarlijks te besteden middelen als giften te doen toekomen aan grote meetbare projecten waarbij de stichting proactief is betrokken. Jaarlijks worden ongeveer 300 projecten toegewezen, variërend van 500 euro tot 50.000 euro.Rabobank Foundation
De Rabobank Foundation steunt in Nederland landelijke initiatieven die de positie van mensen in een achterstandspositie verbetert. Daarbij gaat het om het bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering en de kwaliteit van leven. Voorbeelden van groepen die een steuntje in de rug krijgen zijn mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, dak- en thuislozen, mensen met een psychische stoornis, ouderen en mensen die niet kunnen lezen en schrijven.

Mooi Zo Goed Zo
Vaak bruist het van de ideeën en wensen, maar is er geen geld, menskracht, kennis of materialen om dit uit te voeren.

Mooi zo Goed zo in Tilburg wil met het realiseren van kleinschalige wensen van gewone mensen de leefbaarheid in de stad verbeteren. Hierbij is samenwerking met het bedrijfsleven, gemeentelijke diensten en lokale media belangrijk.

  • Het realiseren van wensen
  • Verzamelen en verspreiden 2ehands aanbod
  • Fondsen- en sponsorwerving
  • Aanbieden zinvolle maatschappelijke klussen en projecten

Stichting Bladt Charity
Stichting BLADT Charity is een liefdadigheidsfonds dat goede doelen en projecten ondersteunt. Het fonds wordt financieel mogelijk gemaakt door de familie Bladt, die na de verkoop van een goedlopend bedrijf, op deze wijze ‘iets wil terugdoen’ voor de samenleving. Het selecteren en ondersteunen van  projecten gebeurt op basis van de charity-gedachte, persoonlijke betrokkenheid, toegevoegde waarde en zichtbare resultaten.

Stichting Bladt Charity schonk ons deze giga vrieskast waar we nog tot in lengten van dagen plezier van zullen hebben.

vrieskast

vrieskast 2

 

 

 

 

 

 

 

 

BlokkerBlokker inkopen
Tiwos
Praxis

Jong Nederland Loven-Besterd is op dit moment gehuisvest in buurtcentrum Loven-Besterd aan de Koestraat 164, maar omdat dit buurtcentrum wordt gesloten, gaan wij naar een andere locatie. Het College van Tilburg heeft besloten dat, als aanvulling op de nieuwe MFA (Het Spoor) bij de Bijsterstede (Schaepmanstraat), een Satellietvoorziening (De Wissel) voor wijk- en welzijnswerk in de wijk Loven moet worden gerealiseerd. In deze voorziening zullen Jong Nederland en De Twern naast elkaar hun activiteiten gaan uitvoeren. De geplande locatie hiervoor is in het speeltuintje in de Leliestraat, waar het oude kantoorgebouwtje van De Twern zal worden vervangen door een gebouw van 2 lagen hoog.

De Twern gaat het gebouw gebruiken voor activiteiten overdag en Jong Nederland gebruikt het gebouw ’s avonds en in het weekend.

Bouwplanning

  • In januari 2010 werd er begonnen met het aanpassen van het hekwerk aan de Rozenstraat, de aanleg van de parkeerplaatsen en de aanleg van een inrit aan de Leliestraat.
  • Medio april 2010 is begonnen met de sloop van het bestaande gebouw aan de Leliestraat.
  • Medio september is begonnen met de bouw van de nieuwbouw.
  • De Satelliet zal medio april 2011 worden opgeleverd.

Wij hebben het project opgepakt voor de inrichting van de nieuwbouw.

Gemeente Tilburg zorgt voor de bouw, maar de overige zaken, zoals inrichting, inventaris, infrastructuur, etc. komen voor rekening van de gebruikers.

In deze nieuwbouw is het van belang om het gebruiksvriendelijk in te richten, specifiek voor kinderen, maar ook voor mensen met een beperking, omdat wij naast diverse jeugdgroepen ook 1 groep voor deze mensen (genaamd Oldtimers) onder onze hoede hebben. Wat ook zeker van belang is, is dat de sfeer van Jong Nederland nadrukkelijk aanwezig zal zijn in deze nieuwbouw. Dat is ook meteen één van de redenen waarom wij zelf de inrichting willen verzorgen. Een tweede belangrijke reden is dat we op deze wijze de kosten van de huur van het gebouw relatief laag kunnen houden.

Om de inrichting te realiseren hebben we een taakverdeling gemaakt. Er zijn een aantal subgroepen in het leven geroepen die zich buigen over de bijbehorende vraagstukken middels diverse vergaderingen, onderzoeken (bijvoorbeeld ontwerpschetsen keuken, bar en muziek en bijbehorende kosten), wat kunnen we zelf inrichten, wat moet uitbesteed worden. Deze subgroepen houden regelmatig gezamenlijk overleg zodat alles op elkaar aansluit. Dit wordt gecoördineerd vanuit het bestuur.

Schetsen de wissel

   

Hieronder alvast de eerste foto's

 
 20-9-2010
 
6-10-2010
 
3-11-2010
26-01-2011